Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Kuulutus 16/2022 Kyyjärven Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ja YVA-selostus nähtäville

Tiedoksiantoaika

Kyyjärven kunnanhallitus on päättänyt 6.6.2022 § 70 asettaa Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston ja YVA-selostuksen julkisesti nähtäville kuulemista varten 15.8.-30.9.2022 väliseksi ajaksi (MRL 62 §, MRA 30 §, YVAL 20 §, YVAA 5§).

Kauniskankaan tuulivoimahankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä. Menettelytapana käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA-lain mukaista kaavan ja YVA:n yhteismenettelyä (MRL 9 §, YVAL 5 §).

Kauniskankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä on tarkasteltu tuulivoimaloiden sijoittelun osalta kahta vaihtoehtoa (VE 1, 15 voimalaa ja VE 2, 13 voimalaa) sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE 0). Kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tavoitteena on mahdollistaa enintään 15 tuulivoimalan, 230 hehtaarin suu-ruisen aurinkovoimala-alueen sekä niihin liittyvien huoltoteiden ja maakaapeleiden rakentaminen. Suunnitteilla olevat tuulivoimalat ovat teholtaan enintään 6–10 MW ja tuulivoimahanke on teholtaan noin 80-150 MW. Hankealueen pinta-ala on noin 2 393 ha.

Tuuli- ja aurinkovoimapuiston sisäisen sähkönsiirron toteuttamiseksi alueelle rakennetaan yksi sähköasema, johon sähkö johdetaan voimaloilta maakaapelein. Maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Valtakunnan verkkoon liittyminen tapahtuu noin 12 kilometrin päässä Alajärven Möksyn sähköasemalla.

Kauniskankaan tuulivoimaosayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikut-teisena yleiskaavana. Yleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-1-alueilla). Kaavaluonnos on ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellun vaihtoehdon VE 1 mukainen.

Osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus asetetaan nähtäville 15.8.-30.9.2022 väliseksi ajaksi Kyyjärven kunnanvirastolle (Kivirannantie 4), kaavoitushankkeen verkkosivuille osoitteeseen https://mpt.link/kauniskankaanYVA sekä ELY-keskuksen verkkosivuille osoitteeseen
www.ymparisto.fi/kauniskankaantuulivoimahankeYVA. Aineisto on nähtävillä myös Kyyjärven kirjastossa osoitteessa Tuliharjuntie 43 sekä ELY-keskuksen asiakaspalvelupisteessä osoitteessa Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä.
Hankkeen kaavoitusta ja YVA-menettelyä voi seurata myös Alajärven kaupungin sekä Soinin, Perhon, Karstulan ja Kivi-järven kuntien kotisivuilta (kuulutukset). Kunnat asettavat mahdollisuuksien mukaan aineistot nähtäville myös kunnan-virastoihin sekä kirjastoihin.

Valmisteluvaiheen aineistosta ja YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävillä olon aikana. Mielipiteet ja lausunnot tulee jättää 30.9.2022 mennessä, ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kyyjarvi.fi. Kirjalliset kannanotot toimitetaan osoitteeseen Kyyjärven kunta, Kauniskankaan tuulivoimahanke, Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi mitä asiakirjan kohtaa kommentti koskee.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Keski-Suomen ELY-keskus antaa perustellun päätelmän hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kahden kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä annetaan tiedoksi julkisella kuuluttamisella ja se on nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivuilla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset ja hankkeen verkkosivuilla www.ympa-risto.fi/kauniskankaantuulivoimahankeYVA.

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 1.9.2022 klo 17.00-19.00 Kivirannassa osoitteessa Kivirannantie 4. Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Linkki ja ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi tulevat hankkeen verkkosivuille osoitteeseen https://mpt.link/kauniskankaanYVA sekä kunnan verkkosivuille www.kyyjarvi.fi (ajankohtaista-osioon).

Lisätietoja antavat:
YHTEISMENETTELYSTÄ VASTAAVA:
Kyyjärven kunta (aluearkkitehtipalvelut)
Kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi, p. 044 459 8405, etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi
Kaavasuunnittelija Sari Peura, p. 044 459 8210, etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi
YVA-MENETTELYN YHTEYSVIRANOMAINEN:
Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue
Limnologi Arja Koistinen, p. 029 502 4760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
KAAVA- JA YVAKONSULTTI:
Ramboll Finland Oy
Kaavan projektipäällikkö Pirjo Pellikka, p. 040 532 2380, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
YVA-projektipäällikkö Pia Kautonen, p. 040 587 8396, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
HANKKEESTA VASTAAVA:
WestWind Oy, Pekka Purola, p. 040 018 1812, etunimi.sukunimi@ppwest.fi

Kuulutus