Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Kyläavustukset

Soinin kunnan talousarviossa varataan vuosittain määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen avustusten muodossa. Avustukset ovat kertaluontoisia kohdeavustuksia, jotka maksetaan lähtökohtaisesti jälkikäteen kuitteja tai muita tositteita vastaan.

Kyläavustuksia voi hakea kyläyhdistys, kylässä toimiva yhdistys tai niiden yhteenliittymä, jonka kotipaikka on Soini. Avustukset jaetaan harkinnan mukaisesti ja talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Avustuksen myöntämisessä painotetaan aktivoivaa ja osallistavaa toimintaa haja-asutusalueella ja sen on oltava avointa kaikille kylälaisille ja loma-asukkaille.

Kyläavustusta voi hakea

· kyläyhdistyksen järjestämään säännölliseen toimintaan

· tapahtumien järjestämiseen kylissä

· kylätoiminnan kehittämiseen

· kalustohankintoihin

Yleiset kelpoisuusehdot

Avustuskelpoisia ovat rekisteröidyt soinilaiset yhdistykset ja seutukunnalliset yhdistykset, joilla on toimintaa paikkakunnalla.

Avustusten jakaminen

Soinin kunnan kunnanhallitus päättää kyläavustusten jaosta määrärahojen puitteissa. Kohdeavustusta voi hakea yhteen tapahtumaan/kohteeseen yhdestä kategoriasta (liikunta, nuoriso, kulttuuri, kylä) saman vuoden aikana.

Avustuksista ilmoittaminen

Kunta ilmoittaa avustukset haettaviksi lokakuussa (hakuaika marraskuu) Soinin kunnan internetsivuilla. Päätökset tehdään tammikuussa.

Avustusten hakeminen

Avustusta haetaan sähköisesti.

Avustushakemus on jätettävä ilmoituksen mukaisesti määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksesta tulee ilmetä

· yhdistyksen yhteystiedot, toimihenkilöt, rekisteröimisvuosi ja jäsenmäärä

· yhdistyksen säännöt

· toiminta ja toimipaikat

· haettava avustus ja käyttötarkoitus

· viimeisin valmistunut toimintakertomus

· edellisen toimintakauden säännöllisten kokoontumiskertojen määrä ja osallistujamäärät sekä kertaluonteisten tapahtumien määrä ja niiden osallistujamäärät

· koulutettujen ohjaajien määrä, ohjaajien kokonaismäärä

· viimeisin valmistunut tilinpäätös ja tilin/toiminnantarkastajien lausunto

· talousarvio ja toimintasuunnitelma avustusta haettavalle kaudelle

· selvitys avustustarpeesta ja summa

· yhdistyksen muualta saamat tai haettavat avustukset

· kahden edellisen vuoden aikana saadut avustukset

Lisäksi yhdistyksen tulee toimittaa kuluvan vuoden avustusten käytöstä vapaamuotoinen kirjallinen selvitys joulukuun loppuun mennessä (talous, toteutuneet tapahtumat tai hankinnat, mahdolliset haasteet ja tulevaisuuden kehitysnäkymät toiminnan vakiintumisesta).

Yleiset jakoperusteet

1. toiminnan merkitys asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä

2. toiminnan määrä ja säännöllisyys

3. hakijan taloudellinen asema ja avustuksen tarve

4. hakijan muualta saamat avustukset

Avustusten myöntäminen

Kohdeavustusta myönnetään ainoastaan kyseisenä vuonna toteutettaviin hankkeisiin ja samaa tarkoitusta varten ainoastaan yhdelle hakijataholle kerrallaan. Kohdeavustuksen käyttötarkoitusta ei voi muuttaa jälkikäteen. Yhdistys tai toimintaryhmä voi hakea vuoden aikana avustusta samaan tapahtumaan tai kohteeseen vain yhdeltä Soinin kunnan avustuksia myöntävältä taholta. Yhdistys tai toimintaryhmä voi hakea samana vuonna avustusta eri kohteisiin myös useammasta eri kategoriasta tai useampaan eri kohteeseen yhden kategorian sisällä. (kategoriat: liikunta, kulttuuri, nuoriso, kylätoiminta). Tällöin on tehtävä pyydetyt selvitykset eri avustuskohteista, mutta riittää, että yhdistystä koskevat liitteet toimitetaan kerran.

Avustusta ei myönnetä

· yhdistysten tai yhteisöjen harrastus- ja toimitilojen ylläpitokustannuksiin

· yhdistysten toimihenkilöiden ateria-, matka- tai majoituskuluihin

· yritystoiminnan aloittamiseen, harjoittamiseen tai tukemiseen

· yhdistysten hallinnon hoitamiseen

· jäsenmaksuihin ja lisenssimaksuihin

Avustuksia jakavat tahot voivat halutessaan vuosittain painottaa tärkeäksi katsomaansa teemaa tai teemoja.

Avustuksen käytön valvonta

Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja tai toiminta ei toteudu, kunnan myöntämä ja mahdollisesti maksettu avustus on maksettava lyhentämättömänä takaisin myöntäjälle. Avustuksen valvonnassa noudatetaan tässä säännössä mainittuja myöntöperusteita.

Kohdeavustuksen saajan on toimitettava tiedot maksajalle viipymättä kustannusten toteutumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.11. Tositteiden toimittamisesta ei muistuteta erikseen, eikä myöhästyneitä selvityksiä hyväksytä.