Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-avustukset

SIVISTYSTOIMEN KOHDEAVUSTUKSET

Soinin kunnan talousarviossa varataan vuosittain määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen avustusten muodossa. Avustukset ovat kertaluontoisia kohdeavustuksia, jotka maksetaan lähtökohtaisesti jälkikäteen kuitteja tai muita tositteita vastaan.

Yleiset kelpoisuusehdot

Avustuskelpoisia ovat rekisteröidyt soinilaiset yhdistykset ja seutukunnalliset yhdistykset (kulttuuriavustuksia voi hakea myös yksityishenkilöt, nuorisoavustuksia voivat hakea nuorten toimintaryhmä), joilla on toimintaa paikkakunnalla.

Avustusten jakaminen

Soinin kunnan sivistyslautakunta päättää avustusten jaosta määrärahojen puitteissa. Kohdeavustusta voi hakea yhteen tapahtumaan/kohteeseen yhdestä kategoriasta (liikunta, nuoriso, kulttuuri, kylä) saman vuoden aikana.

Avustuksista ilmoittaminen

Kunta ilmoittaa avustukset haettaviksi lokakuussa (hakuaika marraskuu) Soinin kunnan internetsivuilla. Päätökset tehdään tammikuussa.

Avustusten hakeminen

Avustusta haetaan sähköisesti.

Avustushakemus on jätettävä ilmoituksen mukaisesti määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksesta tulee ilmetä

· yhdistyksen yhteystiedot, toimihenkilöt, rekisteröimisvuosi ja jäsenmäärä

· yhdistyksen säännöt

· toiminta ja toimipaikat

· haettava avustus ja käyttötarkoitus

· viimeisin valmistunut toimintakertomus

· edellisen toimintakauden säännöllisten kokoontumiskertojen määrä ja osallistujamäärät sekä kertaluonteisten tapahtumien määrä ja niiden osallistujamäärät

· koulutettujen ohjaajien määrä, ohjaajien kokonaismäärä

· viimeisin valmistunut tilinpäätös ja tilin/toiminnantarkastajien lausunto

· talousarvio ja toimintasuunnitelma avustusta haettavalle kaudelle

· selvitys avustustarpeesta ja summa

· yhdistyksen muualta saamat tai haettavat avustukset

· kahden edellisen vuoden aikana saadut avustukset

Lisäksi yhdistyksen tulee toimittaa kuluvan vuoden avustusten käytöstä vapaamuotoinen kirjallinen selvitys joulukuun loppuun mennessä (talous, toteutuneet tapahtumat tai hankinnat, mahdolliset haasteet ja tulevaisuuden kehitysnäkymät toiminnan vakiintumisesta).

Yleiset jakoperusteet

1. toiminnan merkitys asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä

2. toiminnan määrä ja säännöllisyys

3. hakijan taloudellinen asema ja avustuksen tarve

4. hakijan muualta saamat avustukset

Avustusten myöntäminen

Kohdeavustusta myönnetään ainoastaan kyseisenä vuonna toteutettaviin hankkeisiin ja samaa tarkoitusta varten ainoastaan yhdelle hakijataholle kerrallaan. Kohdeavustuksen käyttötarkoitusta ei voi muuttaa jälkikäteen. Yhdistys tai toimintaryhmä voi hakea vuoden aikana avustusta samaan tapahtumaan tai kohteeseen vain yhdeltä Soinin kunnan avustuksia myöntävältä taholta. Yhdistys tai toimintaryhmä voi hakea samana vuonna avustusta eri kohteisiin myös useammasta eri kategoriasta tai useampaan eri kohteeseen yhden kategorian sisällä. (kategoriat: liikunta, kulttuuri, nuoriso, kylätoiminta). Tällöin on tehtävä pyydetyt selvitykset eri avustuskohteista, mutta riittää, että yhdistystä koskevat liitteet toimitetaan kerran.

Avustusta ei myönnetä

· yhdistysten tai yhteisöjen harrastus- ja toimitilojen ylläpitokustannuksiin

· yhdistysten toimihenkilöiden ateria-, matka- tai majoituskuluihin

· yritystoiminnan aloittamiseen, harjoittamiseen tai tukemiseen

· yhdistysten hallinnon hoitamiseen

· jäsenmaksuihin ja lisenssimaksuihin

Avustuksia jakavat tahot voivat halutessaan vuosittain painottaa tärkeäksi katsomaansa teemaa tai teemoja.

Avustuksen käytön valvonta

Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja tai toiminta ei toteudu, kunnan myöntämä ja mahdollisesti maksettu avustus on maksettava lyhentämättömänä takaisin myöntäjälle. Avustuksen valvonnassa noudatetaan tässä säännössä mainittuja myöntöperusteita.

Kohdeavustuksen saajan on toimitettava tiedot maksajalle viipymättä kustannusten toteutumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.11. Tositteiden toimittamisesta ei muistuteta erikseen, eikä myöhästyneitä selvityksiä hyväksytä.

Avustuskategoriat:

NUORISOAVUSTUS

Avustuksia myönnetään yhdistyksille ja toimintaryhmille, joiden kotipaikka on Soini. Nuoren ikäraja määritellään nuorisolain mukaisesti (0–29 v.). Rekisteröimättömän toimijan kohdeavustushakemuksissa on oltava myös kahden täysi-ikäisen, allekirjoittajina toimivien henkilöiden nimet ja osoitteet, toiminnasta vastaavien henkilöiden ja hankkeen toteuttajien nimet, osoitteet ja iät sekä selostus ryhmän toiminnan tarkoituksesta.

Kohdeavustusten jakamisessa painotetaan Soinissa järjestettävää ryhmätoimintaa sekä nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

Nuorisoavustusta voi hakea:

· nuorille järjestettävään ryhmätoimintaan: tapahtumiin, retkiin, kerhoihin

· nuorten harrastamisen mahdollisuuksia tukevaan koulutustoimintaan

· nuorten omiin projekteihin

· kalustohankintoihin ja kunnossapitoon

KULTTUURIAVUSTUS

Kulttuurin kohdeavustuksia myönnetään paikallisille kulttuuritoimintaa tuottaville järjestöille ja yhdistyksille sekä yksityishenkilöille. Alaikäisen toimijan kohdeavustushakemuksissa on oltava myös kahden täysi-ikäisen, allekirjoittajina toimivien jäsenten nimet ja osoitteet, toiminnasta vastaavien henkilöiden ja hankkeen toteuttajien nimet, osoitteet ja iät sekä selostus ryhmän toiminnan tarkoituksesta, ja kohdeavustuksella tuettavaksi tarkoitetusta hankkeesta kustannusarvioineen.

Kulttuuriavustuksia voi hakea:

· kertaluontoisen sekä pidempiaikaisen ja säännöllisen tapahtuman tai toiminnan järjestämiseen

· koulutukseen, asiantuntijapalkkioihin, kuljetuskustannuksiin,

· harrastustoimintaa palvelevan erityiskaluston hankkimiskustannuksiin,

· tutkimustyöhön, uusien työmuotojen kokeilemiseen

· erilaisten tallenteiden tekemiseen.

LIIKUNTA-AVUSTUS

Avustusta voivat hakea soinilaiset liikunta- ja urheiluseurat, joiden toiminta on pääosin liikuntaan tai urheiluun kohdistunutta. Liikunta-avustushakemuksesta tulee ilmetä koulutettujen ohjaajien määrä suhteessa ohjaajien kokonaismäärään.

Liikunta-avustusta voi hakea:

· ohjatun säännöllisen liikuntatoiminnan järjestämiseen

· leiritoiminnan järjestämiseen

· koulutustoimintaan sekä sen järjestämiseen

· kilpailutoiminnan järjestämiseen

· kuntoliikuntatapahtumiin

· muihin liikuntaprojekteihin

· liikuntavälineisiin ja –tarvikkeisiin